Coğrafi Bilgi SistemiKent Bilgi Sistemi

'Kent Bilgi Sistemi Nedir?' sorusuna, farklı birçok yanıt verilebilir. Örneğin; 'Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ve Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) tarafından oluşturulan bir bütündür.' gibi.

Daha açık ifade etmek istersek: 'Kent Bilgi Sistemi, bir kentin, coğrafi özelliklerini, insanlarını ve sosyo-ekonomik niteliklerini, üst dokusunu ve altyapısını, akıllı ve katmanlı haritalarını, gelir ve gider sistemlerini kapsayan sayısal ve sözel bilgilerinin ilişkilendirilmesi; mükellefiyet ve aboneliklerin belirlenmesi, gerekli personel, bilgisayar donanımı ve yazılım altyapılarının oluşturulması, sistemin yaşayan ve sürekli güncellenen bir projeye dönüşmesi, karar ve denetim mekanizmalarının daha hızlı ve daha doğru işlemesi için, veri toplama, bilgi sunma ve hizmet üretmede tam koordinasyonun sağlanmasıdır.'

 

Ürünlerimiz

YBS Yazılımları

Kent Bilgi Sistemi (KBS), yazılım teknolojisi olarak, Coğrafi Bilgi Sistemi (Grafiksel) ve Yönetim Bilgi Sisteminin (Sözel) ilişkilendirilmiş veritabanları ve uygulama yazılımları ile veri toplama, analiz, bilgi sunma yöntemleri ve bu bilgileri destekleyen donanım teknolojilerinin bütünleştirilmiş yapısından oluşur. Bu bütünleşik yapının sağlıklı kurulabilmesi için gereken öğeler ve fonksiyonları sistemin iki bileşenine göre şöyle sıralayabiliriz.

CBS

• Uçak ve uydu fotoları
• Mahalle, sokak yapıları
• Ada, pafta, parsel yapıları
• Adres, bina bilgileri
• Altyapı bilgileri
• Katmanlı haritalar
• İmar durumları
• Bina resimleri
• Harita güncellemeleri
...
Coğrafi (Sayısal) Veritabanı

YBS

Belge Yönetimi (Evrak) •
Halkla İlişkiler (Beyaz Masa) •
Birimlerin İdari Yazılımları •
Yetkilendirme Sistemi •
Abone / Mükellef Sicilleri •
Tahakkuk / Tahsilat Sistemi •
İmar ve Ruhsatlar •
Muhasebe / Bütçe •
E-Belediye •
...
İdari (Sözel) Veritabanı

Kent Bilgi Sisteminin Çalışma Prensibi

KBS çatısı altında, CBS ve YBS veritabanları yersel ve sözel olarak aynı kaynakta tutulur, eşleştirilir, doğrulanır ve ilişkilendirilerek, gerekli hesaplamalar, analizler ve planlar yapılır.

Konumla ilgili hesap ve detaylı bilgiye ulaşılabildiği gibi, bir hesap ve analiz sonucunun ilgili olduğu konuma yönlendirilebilir. Bilginin bütün detayları ve farklı özellikleri ile tek kaynakta tutulması doğru bilgiye daha hızlı ulaşılmasını sağlar. Böylece gereksiz emek ve zaman kaybı önlenir, bilgilerin kayıt altına alınması ve güncellenmesi kolaylaşır.

CBS'de kayıtlı konumsal bilgi (ör: mahalle haritası) ile YBS'de kayıtlı sözel bilgi (ör: abonelik) adres temel bilgisi üzerinden ilişkilendirilerek coğrafi görünüme geçilebilir. İşlemler görerek, bilerek, harita ve belge üzerinden doğrulanarak yapılabilir. Herhangi bir kaydın düzeltilmesi, imar durum tespiti, ödeme emri çıkarma, istatistiksel amaçlı bilgi alma işlemi vb. işlemlerde artık bilginin sınırı ve boyutu ortadan kalkar.

Beyaz Kent Bilgi Sistemi

Beyaz, belediyelerin Kent Bilgi Sistemi taleplerini, proje ortaklığı yaptığı CBS üreticisi kuruluşların ilgili alandaki en uygun çözümleri ile birlikte karşılar. Beyaz Kent Bilgi Sistemi Entegrasyonu ile sistemin ana çatısını oluşturan Yönetim Bilgi Sistemi ve Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımlarını en etkin ve verimli kullanımı sağlayacak yapıda kurar.

Beyaz Kent Bilgi Sistemi, farklı Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımları ile çalışabilen esnek bir yapıda geliştirilmiştir. Bundaki temel amaç, Kent Bilgi Sistemine geçmeyi hedefleyen ve daha önce Coğrafi Bilgi Sistemine yatırım yapmış; gerekli birim, personel planlama ve eğitim organizasyonunu kurmuş olan bir belediyenin eski yatırımını boşa çıkarmadan Kent Bilgi Sistemine geçişini sağlamaktır.

Ülkemizde, CBS'ne sahip orta ve büyük ölçekli belediyelerin bir bölümü Kent Bilgi Sistemine geçiş için karar vermekte zorlanmaktadır.

Bunun nedenleri:

• Ellerindeki CBS ile entegre, üstün nitelikli YBS yazılımlarının olmaması,

• Piyasada anahtar teslimi sunulan KBS yazılımlarının yetersizliği,

• Bu belediyelerin daha önce yaptıkları CBS yatırımından vazgeçmek zorunda kalacaklarını düşünmeleridir.

Belediyenin mevcut Coğrafi Bilgi Sistemi ulusal standartlara uygunsa, Beyaz Yönetim Bilgi Sistemi ile entegre edilerek Kent Bilgi Sistemine geçiş kolaylıkla sağlanır.

Beyaz Kent Bilgi Sisteminin Özellikleri

• Beyaz Kent Bilgi Sistemi, veritabanındaki sözel ve coğrafi bilgileri kullanıcının istediği ve teknolojinin gereklerine göre işler, sorgular, yeni ve kullanışlı bilgiler yaratır.

• Üstün entegrasyon yapısıyla, sözel bilgiyi karşılık gelen konumsal bilgi ve mekanla ilişkilendirir.

• YBS ve CBS arasında tam entegrasyon sağlayarak, çok çeşitli raporlama, konumsal analiz ve hesaplamalar yardımıyla, kayıt altına alınmış bilgiyi boyutlandırır, ilgili görsel bilgilere erişimi kolaylaştırır

• Bir norm haline gelmiş olan bilginin, niteliğini, güncelliğini ve de en önemlisi, doğruluk derecesini arttırır.

• En yakın hastane, eğitim kurumu, resmi kurumlar, tarihi yapı ve alanlar, dini tesisler, sağlık tesisleri, önemli iş merkezleri, otel, karakol yerleri kolaylıkla bulunabilir ve çıktısı alınabilir.

• Kentliler, ada/pafta/parsel bilgisinden imar durumu bilgilerini öğrenebilir. Mükellef borç bilgileri olarak emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergisinin öğrenilerek, gerektiğinde ödeme prosedürleri gerçekleştirilebilir.

• Emlak vergisi borcu olduğu saptanan bir mükellefin, kent haritası üzerinde nerede bulunduğunu ya da harita üzerinde işaretlenen bir bölge veya seçilen bir noktada borcu bulunan mükelleflerin kayıtlarını gösterebilir, beyan ve ödemelerinin izlenmesini sağlar.

• Saha çalışmaları, veri toplama ve anket hizmetleri ile elde edilen veriler KBS veritabanına aktarılırken eşleştirme ve kayıt düzenleme işlemlerinde kolaylık sağlar.

• Cadde, sokak ve bina resimlerini Internet’ten yayınlamak, harita üzerinden imar durumunu Internet’ten gösterebilmek gibi olanakları kullanıma açabilir.

• Sistem efektif olarak tamamlandığı takdirde, zemin etüdü deprem analizi, su havzaları ve kaynaklarının son durumu, yeşil alan artışı, kaçak yapılaşma vb. bilgilerin Internet üzerinden on-line izlenmesi gibi özellikleri destekler.

• Bilgilerin, Internet’ten ve telefonla erişime açılması için sözel ve konumsal veritabanları arasında gerekli bağlantıları yapar ve entegrasyonu sağlar.

• Jeolojik haritalar sayesinde yapıların zemin durumu öğrenilebilir.

• Afet Bilgi Sistemi kapsamında hazırlanmış olan kriz senaryolarından kentlilerin bilgilendirilmesi sağlanabilir.

• Otobüs güzergahları tanımlanıp kentlilerin bilgilendirilmesi sağlanabilir.

• Elektrik, su, doğalgaz, telefon, kanalizasyon gibi altyapı şebeke bilgileri yayınlanabilir.

• Yatırım planlarında olan altyapı ve üstyapı projeleri etkileşimli haritalar üzerinden sunulabilir.

• İtfaiye, Zabıta vb. hizmet araçlarının gitmeleri gereken yere en uygun ve en kısa yol bulunabilir.

• Kurumlararası projelerde ortak veritabanları kullanılabilir, güncelleştirmeler sağlanabilir.

Beyaz Kent Bilgi Sisteminin Getirileri

Beyaz Kent Bilgi Sistemini tercih eden belediyeler, iletişimden idari işlemlere, kaynak yönetiminden gelir arttırma çalışmalarına, imar işlerinden hesap işlerine kadar birçok alanda getiriler sağlarken, kente ve kentlilere olumlu yansımasını keyifle izlemektedirler.

Bu getirilerin başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz:

• Kararların doğru veriler üzerinden yüksek doğrulukta verilmesi

• Hesap ve bilgiye dayalı işlemlerde verim artışı, buna bağlı olarak bütçe ve muhasebe işlemlerinde doğru ve sağlıklı bilgi edinilmesi

• Vergi kaçaklarının azaltılması ve borçlu bulmanın kolaylaşması

• Hizmetlerin ve hizmetlerle ilgili bilgilendirmelerin hızlanması, daha ekonomik hale getirilmesi

• Coğrafi bilgi üzerinden mükellefiyetlerin izlenmesi, kaçak ve kayıpların takibinin daha hızlı ve etkin şekilde yapılması

• Ruhsatsız yapı ve işyerlerinin kolay tayini ve izlenebilmesi

• Gelir arttırma çalışmalarına katkı sağlanması, gelir kaynaklarının yeniden ve doğru belirlenmesi.

• Kurumsal kaynak planlamasının altyapısının oluşturulması

• Fen İşleri ve altyapı çalışmalarında otomasyon sağlanması, altyapı ve şebeke analizlerinin daha sağlıklı yapılması

• Sosyo-ekonomik koşulların coğrafi dağılımının saptanması, hane halkı analizleri ve mülkiyet analizlerinin yapılması

• Belediye ve birimlerindeki yönetim yazılımlarının kullanımında doğru ve etkin bir yetkilendirme, herkesin yetkisi çerçevesinde bilgilere erişerek programları kullanabilmesi

• Belediye ve vatandaş arasındaki iletişimin, Internet Bilgi Erişim Sistemleri ve Sesli Bilgi Sistemleri ile daha çok seçenek içeren bir yapıya kavuşturulması

• Kentin önemli noktaları, belediye binası ve resmi binalarda 'kiosk' ve bilgi noktaları kurarak bunlar üzerinden bilgi verme, bilgi alma, iletişim ve hatta tahsilat işlemlerinin yapılabilmesi

 

©  Beyaz Yazılım Ltd. Şti. Her hakkı saklıdır.